Opis objekta

Hostel je delno dostopen. Objekt ima glavni in stranski vhod. Dostop v objekt skozi glavni vhod je za uporabnike invalidskih vozičkov otežen zaradi nagnjenega terena. Pri stranskem vhodu je nezavarovana klančina, ki je brez držal in robnikov. Objekt je v treh etažah in je brez dvigala. Na hodnikih se pojavijo ovire (stebri, ograje, blažilci vrat).
V pritličju je urejena ena prilagojena soba s kopalnico za uporabnike invalidskih vozičkov in  restavracija z dovolj manevrskega prostora. Na izhodu na teraso (del restavracije) je visoka stopnica.  Na terasi se pojavijo ovire (pragovi, stopnica, poškodovan tlak, ročaj na kovinski površini jaška). Tla v pritličju in prvem nadstropju so neravna (izbočena/vbočena) in z več različnimi tlakovanji. V pritličju so urejene sanitarije za gibalno ovirane osebe.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto je urejeno v sklopu mestnega parkiranja (pred zdravstvenim domom),
 • glavni in stranski vhod sta primerne širine,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v pritličju je ena prilagojena soba za goste,
 • notranji del restavracije je dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • pri stranskem vhodu je nezavarovana klančina, 
 • sprejemni pult ni višinsko prilagojen,
 • v objektu ni dvigala za dostop v nadstropja.

Slepi in slabovidni:

 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • v objektu so nevarni predmeti (stebri, ograje, blažilci vrat), ki niso primerno označeni,
 • na terasi so ovire (pragovi, stopnica, poškodovan tlak, ročaj na kovinski površini jaška), ki niso primerno označene.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.