Opis objekta

Hostel je delno dostopen. Pred vhodom je neoznačeno parkirno mesto. Hostel je dostopen preko zunanjih strmih stopnic, medtem ko ima prilagojena soba s kopalnico ločen vhod v pritličju. Dostop do prilagojene sobe poteka po strmi klančini preko neustrezne gumijaste preproge.
Hostel nima urejene recepcije – gost ob prihodu osebje pokliče po telefonu. V objektu so tri etaže s sobami, do katerih ni dvigala. Stopnice v objektu niso kontrastno označene. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v objektu je prilagojena soba za nastanitev gibalno oviranih oseb, ki ima v notranjosti dovolj manevrskega prostora in prilagojeno kopalnico.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirno mesto je pred vhodom objekta in ni označeno,
 • glavni vhod v objekt ni dostopen zaradi stopnic, dostopna je le prilagojena soba s ločenim vhodom v pritličju,
 • klančina pred prilagojeno sobo za gibalno ovirane osebe nima ustreznega naklona in ima neustrezen gumijast predpražnik,
 • v objektu ni dvigala.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • označevalne table ob glavnem vhodu ni, 
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastni in čitljivi,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • potrebne informacije se podajajo le na zvočni način (recepcija – potreben klic).